Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Logo - Fundacja bez łez
Fundacja "Autyzm bez łez"
KRS: 0000423188
Fundacja
Rodzice
Autentyzm

STATUT

STATUT FUNDACJI Autyzm bez łez


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Autyzm bez łez”, zwana w dalszej części „Fundacją”, ustanowiona przez Renatę i Jacka Radomskich, zwanych dalej Fundatorami – aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Prof. Michała Bobrzyńskiego nr 37/9 przed notariuszem Martą Warbińską za numerem repertorium A numer 341/2012 w dniu 03.04.2012 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§4
Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister.

§5

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem prawa państw, na terytorium których będzie działała.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja – w celu realizacji celów statutowych - może współpracować z innymi podmiotami, w szczególności może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, jak również może korzystać z pracy wolontariuszy.

 

§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

                                                             ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji

§7
Fundacja prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie promowania i wspierania wszelkich działań mających na celu:
1) Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo i informacyjnie rodziny osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i autyzmem.
2) Upowszechnienie innowacyjnych form terapii dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i autyzmem.
3) Edukacja osób publicznych, upowszechnianie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat chorób ze spektrum autyzmu.
4) Działalność na rzecz integracji społecznej osób  niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5) Upowszechnianie i ochrona praw osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.w tym przeciwdziałanie dyskryminacji tej grupy osób
6) Rozwijanie świadomości kulturowej osób niepełnosprawnych poprzez muzykę, teatr, film i inne formy sztuki.
7) Działalność charytatywna na rzecz osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem i innymi formami niepełnosprawności.
8) Organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia rozwoju .

 

§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie leczenia, rehabilitacji, terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem i innym niepełnosprawnościami.
 2. Organizowanie spotkań, prelekcji, szkoleń, wykładów, dla rodzin osób niepełnosprawnych,  informujących o innowacyjnych formach terapii.
 3. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem i innymi niepełnosprawnościami
 4.  Pozyskiwanie dotacji, grantów i innego wsparcia finansowego ze środków publicznych i prywatnych, a także ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z darowizn i innych źródeł na realizację celów statutowych Fundacji.
 5. Współpraca z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami zajmującymi się pomocą osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem i innymi formami niepełnosprawności.
 6. Szkolenia, wykłady dla osób reprezentujących jednostki publiczne, organizacje pozarządowe, instytucje pomocowe i inne podmioty zajmujące się tematyką stanowiącą przedmiot zainteresowania Fundacji .
 7. Organizowanie i finansowanie spotkań, warsztatów, zajęć interaktywnych wykorzystujących szeroko pojętą sztukę jako alternatywną formę terapii dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem i innymi formami niepełnosprawności.
 8. Prowadzenie badań i wydawanie publikacji nt. terapii, zasad pracy i współegzystencji z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem i innym niepełnosprawnościami

§9
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania zbieżnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§10

  1. Fundacja prowadzi odpłatną i  nieodpłatną działalność w sferze pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§11
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 500 PLN oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§13

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 2. darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej,
 3. dotacji i subwencji,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 6. wpływów z działalności statutowej
 7. środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
 8. środków pochodzących z umów sponsoringowych.
 9. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na prowadzenie działalności statutowej.
 10. Fundacja może gromadzić fundusze zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych, z zachowaniem właściwych przepisów polskiego prawa dewizowego.
 11. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§14
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§16

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, Fundatorów, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§17
Organem Fundacji jest Zarząd.

§18

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
 3. Zarząd każdorazowo powoływany jest przez Fundatorów.
 4. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu i pełnić w nim rolę prezesa, wiceprezesa lub członka zarządu.
 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 6. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Zarząd lub śmierci członka Zarządu.
 7. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  a) złożenia rezygnacji,
  b) utraty praw obywatelskich,
  c) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji,
  d) nienależytego wypełniania funkcji członka lub istotnego naruszenia postanowień statutu.

 

§19
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 2. opracowanie rocznych i wieloletnich planów pracy,
 3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia, warunków pracy i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 7. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizowanie jej celów statutowych,
 8. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 9. dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
 10. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz jej połączeniu z innymi Fundacjami,
 11. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i zasadach prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

§20

  1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego paragrafu podejmuje jeden członek zarządu.
  2. Oświadczenia woli pociągające za sobą powstanie zobowiązania przekraczającego kwotę 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) składają dwaj członkowie zarządu, działający łącznie.

§21

 1. Zarząd, z zastrzeżeniem zapisów pkt 2 niniejszego paragrafu, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
 2. Uchwały z sprawie zmiany statutu, likwidacji Fundacji lub jej połączenia z inną fundacją wymagają jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.

§22
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§23

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia każdego z członków Zarządu zatwierdzają pozostali członkowie Zarządu.

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd.
 3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§26
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.